Generelt

Eide Design eies og drives av Andreas Johansen Eide ved Eide Design ENK.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester til sluttbrukere.

Kjøps og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no

Definisjon av parter

Selger er: Andreas Johansen Eide, og blir i det følgende benevnt Eide Design, vi eller oss.

Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Eide Design har retten til å avvise useriøse logobestillinger som kan krenke privatpersoner eller andre virksomheter og andre bestillinger som ikke passer inn som russelogo. Dette gjelder for både bestillinger og logoer som gis ut gratis i “giveaways”. 

 

Forbehold

Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag. Ved henvendelser etter fredag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Vanlig leveringstid på logodesign er oppgitt i valgt pakke. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.

 

Opplysninger gitt på våre hjemmesider

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. moms. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer og andre faktorer utenfor vår kontroll som kan påvirke prisen.

 

Betaling

På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 7 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 20 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

Levering

Alle kildefiler (filpakke i ulike fil-formater) leveres til kunde etter mottatt full betaling. I visse tilfeller da det haster kan kvittering på betaling aksepteres for raskere leveranse av filpakken til kunde.

 

Returrett / Angrerett

Gjelder for privatpersoner:
Eide Design følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris. Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (hos oss er dette grafisk design, russelogoer og andre grafiske tjenester), så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16.
Ved tjenester som leveres elektronisk, f.eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.

Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

Backup filer

Vi lagrer alle våre kunders gamle filer på en ekstern leverandørs sikre back-up disker i 6 mnd.

Reklamasjon

Gjelder for privatpersoner:
Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør komme frem av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

Gjelder for bedrifter: Ingen reklamasjonsrett.

Kundens Plikter/Garanti

Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og Eide Design skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med. Vi tilbyr ikke gratis logodesign og bestillingen er bindende.

For mindreårige

Som mindreårige kunde bekrefter du ved bestilling at du vil bruke egne oppsparte midler til å betale.

Unntak: Dersom klient ikke svarer på epost/melding, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 14 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

Design prosess

Ved bekreftet bestilling vil kunden få et 100% ferdigstilt logo og få mulighet til endre på denne X antall ganger som er spesifisert i pakken som er bestilt på våre hjemmesider eidedesign.no. Utarbeidelse av flere enn disse forslag vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris, 500,- /t.

Endringer etter godkjent logo vil bli fakturert med den til enhver tid gjeldende timepris.

Vi sender ikke uferdige skisser underveis, da dette som oftest forvirrer mer enn det veileder. Dette er også for å effektivisere prosessen.

Øvrig informasjon

Vi forholder oss kun til den kontaktpersonen som er oppgitt ved bestilling. Bestillingen er bindende fra den har blitt mottatt. Hvis dere har mottatt russelogo debiteres fullt pris for logopakken. Hvis dere avbestiller og ikke har mottatt logo beregnes % av arbeidet med illustrasjonen/logoen blitt gjort fram til avbestilling (vi fakturerer minimum 50% for å dekke alle relaterte kostnader fra vår side med bestillingen).

Logopakken inkluderer x-antall revisjoner/endringer som angitt i logopakken. En endring innebærer f.eks. annet fargevalg, mindre detaljer i logoen ønskes redigert/endret, justering av posisjon på figur/tekst og lignende endringer. En endring av konsept regnes som en revisjon, så langt dere har flere revisjoner å gå på, men vil bli fakturert for hver medgått time for utført arbeid på tidligere konsept.
Hvis dere har brukt opp de antall revisjoner/endringer som inngår i pakken så debiteres gjeldende timepris for alle ekstra endringer som dere ønsker å få gjort etter det.

En logobestilling er bindende, og det betyr betalingsplikt før utført arbeid. Hvis dere ikke kan enes, ikke blir fornøyde, gruppen splittes, dere finner en annen designer etc. har dere fortsatt betalingsplikt for produktet dere bestilt og for det arbeidet vi har gjort for dere, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Eide Design innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i vår logo produksjon, dvs. at grafiske element kan bli brukt i flere logo design for å skape en unik logo. Vi kjøper til tider også bilder og illustrasjoner fra div. Stock-nettsider som inkluderes i prisen.

Ved godkjenning av logo/tekst/grafikk bekrefter kunden at de selv har ansvar for å innhente godkjennelse fra alle eventuelle rettighetshavere og tar ansvaret for at designet ikke krenker personer eller selskap. Eide Design ikke kan holdes ansvarlig dersom logo, tekst eller grafikk krenker personer eller selskap.

Ved godkjenning av logo/tekst/grafikk fratar Eide Design seg ansvaret fra all videre produksjon med logoen.

Konfliktløsning

Tvister mellom Kunden og Eide Design skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.